wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
 
 
 
Delta~dB en g�r�lt�l� �al��an sistemleri bile �ok sessiz hale getirir!

Marinsu �zolasyon olarak i�tirak etti�imiz projelerde en �nem verdi�imiz konular; Konfor ve Personel G�venli�i�dir. Makineler ve dinamik ekipmanlar, metal y�zeylerde SES ve T�TRE��M� a��r� derecede iletir. SES ve V�BRASYON�dan kaynaklanan g�r�lt� artarak ayn� anda hem konforu bozar hem de ciddi bi�imde sa�l��� tehdit eder. Mascoat Sound Control DB titre�im s�n�mleyici ve anti-drumming �zelli�i ile y�zey iletimi yoluyla ortaya ��kan a��r� g�r�lt�y� elimine eder.

Mascoat Sound Control DB uygulama alanlar�n� a�a��daki s�ralayabiliriz:

-Yatlar, R�mork�rler, Gemiler
-End�striyel Tesisler
-Otomotiv End�strisi
-Makine ve Jenerat�rler
-HVAC Sistemleri, Fanlar ve Kondenser Kanallar�
-Metal Yap�, �at�lar ve Yan Duvarlar
-Tanklar

 
 
Mascoat-DB Titre�im S�n�mleyici Kaplamam�z al�minyum, paslanmaz �elik, kompozit, ah�ap, elyaf vb. maddelere astar boya kullanmadan do�rudan uygulanabilir. Saf �elikler astar/primer boya gerektirmektedir. Uygulama esnas�nda airless tabancalar, f�r�a, rulo veya ufak boya tabancalar� kullan�labilir. Mascoat Sound Control~dB RINA, ABS, US COAST GUARD, Lloyd�s Register gibi t�m b�y�k klas kurulu�lar�nca sertifikaland�r�larak onaylanm��t�r.
Yukar�da yaz�lan t�m uygulama alanlar� d���nda y�ksek seviyede ses �reten t�m donan�mlarda ve end�striyel tesislerde Mascoat Sound Control dB kullan�labilir. E�siz i�eri�i ve Dispersion 2� teknolojisi kaplama, sesin havaya yay�lmas�ndan hemen �nce bu g�r�lt�y� azaltmak i�in do�rudan y�zeye uygulan�r. Ses seviyesi s�z konusu oldu�unda, Delta~dB en kolay uygulama ile en masrafs�z ��z�m olarak kar��m�za ��kmaktad�r.
 
 
ECESEN DEN�ZC�L�K YAT�ILIK LTD.�T�.
Liman Mahallesi 23. Sokak Mursi Bey Apt. No 1 / 2 07070Antalya - TURKEY
Tel : +90 242 259 41 51   -  259 38 38               Fax : + 90 242 259 41 52    
Mobile : +90 553 388 90 57   -   +90 505 875 39 40   -   +90 532 297 56 82