wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
 
 
 

Mascoat Marine DTM zorlu deniz ko�ullar� dikkate al�narak y�zeylereki YO�U�MA'y� yok etmek ve TERMAL KORUMA'y� sa�lamak i�in dizayn edilen seramik partik�l bile�enli bir izolasyon kaplamas�d�r�

T�rkiye�de askeri projeler dahil t�m b�y�k yat, gemi, r�mork�r �reticileri taraf�ndan yo�u�ma korumas� i�in ve termal izolasyon olarak tercih edilen Mascoat DTM tek ba��na bir izolasyon sistemi olmakla birlikte klasik izolasyon malzemeleriyle birlikte kombinasyon �eklinde kullan�larak, izolasyon a��rl���n� d���rmekte ve y�zeylerdeki zay�f izolasyon noktalar�n� yok etmekte kullan�l�r. Mascoat Marine DTM �zolasyon Kaplamas�, �u anda Alaska�dan Antartika�ya1500�� a�k�n gemide kullan�lan t�m maj�r klas kurulu�lar�n�n sertifikalar�na sahip tek �r�nd�r.

     
Mascoat Marine DTM, hava ile doldurulmu� seramik ve akrilik bir yap��t�r�c� ile as�l� halde tutulan silis bilyelerinden(damlalar�ndan) olu�an, su bazl� ve tek komponentli bir kaplamad�r. Boya gibi �ok kolay bir uygulamas� vard�r ve yat ve gemi y�zeylerindeki yo�u�may� tamamen elimine eder, ayn� zamanda �s� izolasyonu sa�lar in�as�nda termal yal�t�m kapasitesi sa�lad���ndan bak�m gerektirmez.
     

Mascoat Marine DTM Kaplamas� en iyi su bazl� kaplama teknolojisini kullan�r ve i�eri�inde hi�bir zararl� ��e bar�nd�rmaz. Di�er izolasyon y�ntemlerinin aksine, Delta T, alt y�zeye tam bir yap��ma sa�lay�p, y�zeyle kaplama aras�nda bo�luk b�rakmayarak korozyona asla izin vermez. Bu do�rudan yap��ma geminizde y�llar boyunca s�ren ve bozulmayan bir izolasyon sa�lar. Mascoat Marine DTM Termal �zolasyon Kaplamas�n� kullanarak geminizin tam olarak korundu�undan ve gemi i�i ya�am mahalleri/kamaralar�n�n ilk in�as�nda oldu�u gibi s�rekli konforlu olarak muhafaza edildi�inden emin olabilirsiniz.

 
 
ECESEN DEN�ZC�L�K YAT�ILIK LTD.�T�.
Liman Mahallesi 23. Sokak Mursi Bey Apt. No 1 / 2 07070Antalya - TURKEY
Tel : +90 242 259 41 51   -  259 38 38               Fax : + 90 242 259 41 52    
Mobile : +90 553 388 90 57   -   +90 505 875 39 40   -   +90 532 297 56 82